Team

Media Department

Mass Media: Wei Chen (UC Berkeley)

Social Media: Kana Yamamoto (UCLA)

Social Affair: Junyao (Coco) Su

Art Department

Visual Art: Jiajia Xu (UCSD)

Marketing

Marketing: Dailan (UC Berkeley)

Coordinator: Weihao Liu

Tech Department

Chief App Developer: Yifan Du (UC Berkeley)

Testing: JH Shi (UCLA)

Tech Assistant: Chong Yin

Tech Support: Zihao Zhu (UC Berkeley)

Management Department

CEO: Yuehe Gu

CFO: Yufan Wu